Právne služby

227929613

Advokátska kancelária JUDr. Romana Cibulku sa dlhodobo špecializuje na oblasť občianskeho práva, osobitne majetkové právo, právo nehnuteľností a rodinné právo.

 

Občianske právo:

- vypracovanie zmlúv (kúpne, darovacie a iné zmluvy) spisovanie iných listín o právnych úkonoch,

- uplatňovanie nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,

- riešenie majetkových sporov,

- kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností,

- vymáhanie pohladávok z občianskoprávnych zmluvných a zodpovednostných vzťahov,

- zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní;

 

Rodinné právo:

- uplatňovanie nárokov na výživné,

- zastupovanie v rozvodovom konaní,

- zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom,

- právna pomoc pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov;

 

 Pozemkové právo:

- uplatňovanie nárokov vlastníkov pozemkov voči užívateľom (štátu, družstvám a i.),

- právna pomoc pri uplatňovaní reštitučných nárokov,

- právna pomoc pri susedských sporoch,

 

Dedičské právo:
- spisovanie závetov a listín o vydedení,
- zastupovanie pozostalých a veriteľov v konaní o dedičstve;
 

med_1112195664-126

Obchodné právo:
- kompletný právny servis pri založení, vzniku a zmenách obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi a živnostenskými úradmi,
- vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva,
- uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi,
- vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v exekučnom konaní;


Ústavné právo:
- vypracovanie ústavných sťažností (najmä na prieťahy v konaní) a zastupovanie v konaní pred ústavným súdom.

 

sud4

Trestné právo:
- spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu,
- obhajoba obvinených v prípravnom konaní, obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní, žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdených,
- uplatňovanie nárokov poškodených;

 

Pracovné právo:
- zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávatelmi (uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie mzdových nárokov),
- uplatňovanie nárokov na náhradu škody (vrátane pracovných úrazov),
- spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody);

Správne právo:
- zastupovanie v správnom konaní, zastupovanie v priestupkovom konaní, ostatné právne poradenstvo;